Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

W związku z Porozumieniem ramowym z dnia 16 listopada 2018 r. zawartym pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Siemiatyczach i Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Siemiatyczach o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej na obszarze powiatu siemiatyckiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach informuje o ważnych zmianach organów nadzorujących.

Zakłady, w których dokonuje się produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym rozbioru tusz, podziału mięsa na elementy, mielenia mięsa, produkcji surowych wyrobów mięsnych, czy też przetwarzania mięsa w celu sprzedaży konsumentom ostatecznym oraz jednocześnie nie prowadzi się dostaw wyprodukowanych produktów do innych zakładów obowiązują jedynie przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004, których przestrzeganie jest nadzorowane w tym przypadku przez Państwową Inspekcję Sanitarną ( podstawa prawna art. 73 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia), a w związku z tym podmioty powinny niezwłocznie:

  • złożyć wniosek do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w celu objęcia nadzorem,
  • uzyskać zatwierdzenie przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
  • złożyć wniosek do właściwego powiatowego lekarza weterynarii, który do tej pory sprawował nadzór nad zakładem, o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji dotyczącej rejestracji/zatwierdzenia zakładu (na podstawie art. 162 Kpa),
  • uzyskać ww. decyzję powiatowego lekarza weterynarii dotyczącą stwierdzenia wygaśnięcia decyzji dotyczącej zakładu.

Zakłady, w których prowadzona jest produkcja z udziałem nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego, a wyroby gotowe dostarczane są do innych zakładów podlegają dodatkowo przepisom rozporządzenia (WE) nr 853/2004, których wdrożenie jest nadzorowane wyłącznie przez Inspekcję Weterynaryjną (podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego), a związku z tym podmioty powinny niezwłocznie:

                           

  • złożyć wniosek do właściwego powiatowego lekarza weterynarii w celu objęcia nadzorem zakładu lub części zakładu, w której prowadzona jest taka produkcja – w przypadku zamiaru prowadzenia działalności, co do której istnieje obowiązek sporządzenia projektu technologicznego zakładu, podmiot zobowiązany będzie najpierw do sporządzenia takiego projektu oraz uzyskania jego zatwierdzenia przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, a następnie dopiero złożenia wniosku o rejestrację/zatwierdzenie zakładu,
  • uzyskać decyzję właściwego powiatowego lekarza weterynarii dotyczącą rejestracji/zatwierdzenia,
  • złożyć wniosek do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który do tej pory sprawował nadzór nad zakładem o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji dotyczącej rejestracji/zatwierdzenia zakładu/części zakładu (na podstawie art. 162 Kpa),
  • uzyskać ww. decyzję państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dotyczącą stwierdzenia wygaśnięcia decyzji dotyczącej zakładu.